top of page

Privacybeleid van Dansstudio de Danstuin

1. Introductie.

Het Privacybeleid van Dansstudio de Danstuin is van toepassing op al haar activiteiten.

 

Wij respecteren de privacy van alle personen die met ons in contact komen. Daarom zorgen wij er voor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dansstudio de Danstuin ontvangt bij inschrijving van haar diensten persoonsgegevens, al onze verwerkingsactiviteiten zijn gericht op deze diensten. Zonder deze (persoons) gegevens kunnen deze diensten niet verleent worden.

 

2. Rechten.

Voordat verder ingaan wordt op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten:
 

 • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken; U kunt ons verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen;

 • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;

 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen;

 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken;

 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen;

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

3. Verwerking.

Dit Privacybeleid gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties:

 • Gegevens die de Danstuin verwerkt van leden en/of klanten (Paragraaf 1);

 • Gegevens die de Danstuin verwerkt van werknemers of inhuurkrachten, vrijwilligers, leveranciers en andere bedrijven of particulieren (Paragraaf 2);

3.1. Gegevens die de Danstuin verwerkt van leden en/of klanten

Voor de uitvoering van haar taken voor het leveren van de verschillende diensten verwerkt Dansstudio de Danstuin persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Dansstudio de Danstuin beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan de Danstuin heeft verstrekt, te weten:

 1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;

 2. om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;

 3. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens de Danstuin aanbiedingen te kunnen doen;

 4. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

 

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u een inschrijfformulier heeft ingevuld de daarmee gemoeide overige gegevens op papier, per e-mail, via onze website of via een ander medium aan ons toestuurt.

 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dansstudio de Danstuin verwerkt onder meer de volgende gegevens:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, bankrekeningnummer.

 

Dansstudio de Danstuin kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan de Danstuin uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

 

Dansstudio de Danstuin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

3.2. Gegevens die de Danstuin verwerkt van werknemers of inhuurkrachten, vrijwilligers, leveranciers en andere bedrijven of particulieren

Persoonsgegevens die de Danstuin van werknemers of inhuurkrachten, vrijwilligers, leveranciers en andere bedrijven ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 

 1. a. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;

 2. b. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;

 3. c. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;

 4. d. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;

 5. e. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

 

Dansstudio de Danstuin verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum, emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. 

de Danstuin kan de persoonsgegevens van werknemers inhuurkrachten doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. de Danstuin kan uw gegevens bovendien doorgeven aan werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers).

 

Daarnaast kan de Danstuin uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.
de Danstuin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

4. Beveiliging.

Dansstudio de Danstuin spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van de Danstuin, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. de Danstuin kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 

5. Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van Dansstudio de Danstuin voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000 per gebeurtenis en maximaal € 10.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Dansstudio de Danstuin zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

 

6. Inzagerecht.

U kunt Dansstudio de Danstuin op elk gewenst moment via email dan wel schriftelijk verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren. 

 

7. Verwerkers van gegevens van de Danstuin.

Met alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomsten af. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. 

 

8. Vragen, opmerkingen en klachten.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of de manier waarop Dansstudio de Danstuin uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken.
Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. 

 

9. Aanpassen Privacy Statement.

Dansstudio de Danstuin kan haar Privacybeleid aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacybeleid is altijd via de Dansstudio website te raadplegen.

 

10. Aanvaarding Privacybeleid.

Door aanvaarding van voornoemd Privacybeleid aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacybeleid.

bottom of page